Kirken i Solbjerg

Middelalderkirke i granitkvadre beliggende ved gravhøj. I sengotisk tid er kirken forlænget 4,7 m. med genanvendt kvadremateriale og munkesten.

Altertavlen er højrenæssance-arbejde fra 1600 med billede fra 1724. Knæleskranke er smedejernsarbejde fra 1700 og samtidigt med malet baldakin over alter. Prædikestol fra samme tid. Romansk døbefont med glat kumme . Ved orglet et epitafium fra 1648 med fine adelsskjolde.

Altrets antependium er vævet arbejde fra 1977. I våbenhus opsatte kistebeslag fra tidl. gravhvælving under koret, samt kirkens gamle klokke fra 1200-tallet.

 

19. aug. 2011:
Ny udsmykning i Solbjerg Kirke.
På menighedsrådet ved Solbjerg kirkes foranledning er der opsat en "ny" gammel dekoration i våbenhuset. Det vil sige; da kirkens konservartor Kurt Nedergård, Aalborg i forsommeren opsatte en nyt alterbordsplade; den gamle havde borebiller fået smag for, og da de også var på vej til at invadere selve altertavlen, så man ingen anden udvej end at lade den udskifte. Under arbejdet med at løfte altertavlen fri af bordet dukkede en meget gammel egetræsplanke op, som altertavlen hvilede på .
Konservatoren understøtter formodningen om at planken meget vel kan være lige så gammel som selve altertavlen – d.v.s. fra 1597.
I stedet for at sætte planken op på kirkens loft til spindelsvæv og evig glemsel, er den nu ophængt lige over de to gamle pensionerede klokker i våbenhuset, nu med en ny funktion; nemlig som underlag for nogle af de kisteplader/mindetavler heraf nogle i form af våbenskjolde; gamle klenodier, som kirken er i besiddelse af, der nu er gravet frem fra kirkens gemmer.
De skal ses som et suplement til kirkens øvrige kisteplader. Disse plader havde prydet kisterne i den i nedlagte krybt, der i fordumstid har været under kirkens kor.
De "nye" kisteplader er renset for gammel snavs og maling, så de nu igen fremstår med deres oprindelige patina.
Kun 2 af disse plader er indtil nu dateret; den ene, hvoraf der kun findes et lille brudstykke af, fortæller den har tilhørt Margrethe Viffert. Hendes navn findes desuden indstøbt i den lille klokke i våbenhuset. Hun arvede Wiffertsholm efter sin far Aksel Viffert i 1580 og overdrog herefter godset til sin mand Evald Sehested.
Den anden plade; en blyplade, er en mindetavle over Karen Geesmand til Wiffertsholm, og som der bl.a. står på mindetavlen: " ... Blefve bragte til Werden Aar 1654 d.7. July. Formerede sig i Werden udi 41 Aars Kærligt Ægteskab med dend forhen hos Gud Salige Velædle og velb. Laurids Kierulf til Viffertsholm med 2 sønner og 2 døtre ......" og der står videre....... "Den salige Frue hafvde henlefet udi højest sørgelig, men meget cristelig Enkestand ............." Her hentydes til at hun levede de sidste år på Wiffertshom i stor armod, da hendes svigersønner ved at udstede bl.a. falske veksler og lignende gældsbeviser på hustruernes arvepart, formøblede den, hvilke fru Karen Geesmand følte sig tvungen til at indløse for at undgå de endte i gældsfængsel. En af hende døtre måtte dog flygte til Fredericia, der dengang fungeres som en slags fristad, for at undgå kreditorerne. Hun flyttere senere på Estvadgårds Kloster for der at blive optaget som nonne og blev 3 år senere klosterets priorinde.
Som en sidebemærkning kan desuden nævnes at Laurits Kjærulf's formue ved hans død i 1728 blev anslået til omkring 160.000 rigsdalere, en formue svigersønnerne således på få år formøblede.
Laurits Kierulf og hustru oprettede forøvrigt Solbjergs første faste skolebygning i 1725 beliggende på hjørnet af Fredenslundsvej og Ravnborgvej med et tilhørende fundats til støtte herfor, – ligeledes bekostede de, ifølge indskriften på altertavlen, yderligere en udsmykning heraf ved at tilføje det balustrestager og guldstaferinger – ligeledes er jerngitret ved alterskranken med deres våbenskjold deres fortjeneste.
Alle kisteplade fra den i 1816 nedlagt krybt, der pryder såvel tårnrum som våbenhus, har alle relationer til godset Wiffertshom – desværre kan man endnu ikke sætte navn på dem alle, hvor især våbenskjoldene volder visse kvaler.
Som det fremgår er Solbjerg kirke er spækket med historie og altid et besøg værd både i og udenfor kirketiden.

Kirkens adresse er: Kirkevej 1, Solbjerg, 9574  Bælum

Af: Johs. Stoffersen